Kei Kai Koi3Channel Video(Stereo), Mixed Media, Variable Installation
Dimension Variable
22min 43sec
2020‘Kei Kai Koi’
10.9-10.24, 2020
Art Space Boan2, Seoul
Info  Installation view